Chuyển từ Pascal sang C++ các bạn cần ghi nhớ những câu lệnh tương ứng sau: C++ Pascal Ý nghĩa #include Uses Khai báo thư viện chuẩn #define VD: #define pi 3.14 const VD: const pi=3.16 Định nghĩa một hằng số Khai báo hằng số pi int i,j; var i,j:integer Khai báo hai biến i,j… (0 comment)