Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2020-2021
Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2020-2021 Giải thử một số câu Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2020-2021 Câu 8: Kẻ tiếp tuyến chung. Câu 7: Gọi số cuốn vở trong 1 phần thưởng là x, số phần thưởng là y (ĐK: x, y là số tự nhiên, x >10) ta có HPT (x… (0 comment)