Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2020-2021

Like Tweet Pin it Share Share Email

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2020-2021

Giải thử một số câu Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2020-2021

Câu 8: Kẻ tiếp tuyến chung.

Câu 7:

Gọi số cuốn vở trong 1 phần thưởng là x, số phần thưởng là y (ĐK: x, y là số tự nhiên, x >10)

ta có HPT

(x – 6)(y + 5) = xy

(x – 10)(y + 10) = xy

Câu 6:

Câu 5: Dùng Cosy

a2/4 + b2 >= ab

a2/4 + c2 >= ac

a2/4 + d2 >= ad

a2/4 + e2 >= ae

Cộng vế với vế là ra

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *