Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2020-2021
Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2020-2021 Giải thử một số câu Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2020-2021 Câu 8: Kẻ tiếp tuyến chung. Câu 7: Gọi số cuốn vở trong 1 phần thưởng là x, số phần thưởng là y (ĐK: x, y là số tự nhiên, x >10) ta có HPT (x… (0 comment)

Chuyển từ Pascal sang C++ các bạn cần ghi nhớ những câu lệnh tương ứng sau: C++ Pascal Ý nghĩa #include Uses Khai báo thư viện chuẩn #define VD: #define pi 3.14 const VD: const pi=3.16 Định nghĩa một hằng số Khai báo hằng số pi int i,j; var i,j:integer Khai báo hai biến i,j… (0 comment)